В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Oбщи условия за ползване на интернет страниците на „Електроразпределение Юг“ и услугите, предоставяни чрез тях

Настоящият документ съдържа Общите условия, които уреждат отношенията между ЕР Юг и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), използващо уеб страниците на ЕР Юг и/или услугите, предоставяни чрез тях.

І. Дефиниции
1.1. При тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия се използват следните дефиниции:

1.2. Автор на уебсайт „www.elyug.bg“ – авторът на този уебсайт и лицето, предоставящо услуги по настоящите Общи условия, е „Електроразпределение Юг“, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Христо Г. Данов” № 37 - наричано също Оператор или ЕР Юг.

1.3. Потребител(и): потребителите са:

А. Регистриран потребител – това е лице, което:
 • след извършена регистрация ползва предоставяните от Оператора услуги,
 • се регистрира на уеб страниците на ЕР Юг чрез въвеждане на клиентски номер и/или електронен адрес, потребител��ко име и парола. Потребителите, регистрирани чрез клиентски номер, имат право да ползват допълнителни услуги, предназначени за клиентите на ЕР Юг.
Б. Нерегистриран потребител – това е лице, което ползва предоставяните от Оператора услуги без да извършва регистрация.

1.4. „Злонамерени атаки от трети лица" - действие или бездействие на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), изпращане на нежелана поща, препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и др.

1.5. „Уебсайт“ („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

1.6. „Интернет страница“ е част от уебсайт, която може да е съставн�� или обособена.

1.7. „IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната интернет мрежа.

1.8. „Сървър“ („server“) е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.9. „Хипервръзка“ („hyperlink“) е изведен и визуализиран на съответната интернет страница интернет адрес, улесняващ пренасочването на Потребителя към други интернет страници на същия уебсайт или към други уебсайтове или ресурси в глобалната интернет мрежа, чрез натискане („кликване“) върху него.

1.10. „Клиентски профил на Потребителя“ съдържа информацията за Потребителя, предоставяна в процеса на регистрация при сключване на договора и съхранявана на сървъра на Оператора. Достъп до клиентския профил на Потребителя имат само Операторът и Потребителят. Достъпът от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола.

1.11. „Информационна система“ е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.12. „Операторът“ е лице, което предоставя на Потребителя интернет услуга.

1.13. „Услуга(и)“ – Предоставяната(ите) от Оператора на Потребителя услуга(и) представлява(т) услугата(ите), дефинирани в тези Общи условия.

1.14. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключване на договора между Оператора и Потребителя обстоятелство от извънреден характер, което може да направи изпълнението на договора обективно невъзможно.

ІІ. Съгласие с Общите условия на договора и действие
2.1. Чрез зареждане на (влизане на Потребителя в) Уебсайта на ЕР Юг Потребителят се счита обвързан с действието на този договор за ползването на Уебсайта при Общи условия, без да е необходимо изричното им приемане от Потребителя.

2.2. В случай че Потребителят използва услуги, изискващи регистрация, Потребителят се задължава изрично да приеме тези Общи условия, за да има право да използва предоставяните от Оператора услуги, изискващи регистрация.

2.3. При отбелязване на поле „Запознах се със Условията за ползване и ги приемам” в края на формата за регистрация Потребителят:
2.3.1. декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с клаузите им и се задължава безусловно да ги спазва;
2.3.2. Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), като със записването му на съответен носител в сървъра на Оператора електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон.

2.4. Операторът записва чрез общоприет стандарт за преобразуване, по технически начин, правещ възможно възпроизвеждането, и съхранява в специални файлове (лог-файлове, log files) на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на потребителя, и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

2.5. От момента на извършване на изявлението от Потребителя, договорът между Потребителя и Оператора по отношение на услугите, изискващи регистрация на Потребител (Регистриран Потребител), се счита за сключен и влиза в сила. Договорът се сключва за неопределен срок между страните и има действие между тях до прекратяване му от една от страните, съгласно посочените по-долу условия.

2.6. Само Потребители, които са извършили валидна регистрация на уеб страниците на ЕР Юг, могат да ползват услугите, предоставяни чрез тях. Регистрацията е безплатна.

ІІІ. Промени в Общите условия
3.1. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Оператора. Последният може едностранно да променя и ��труктурата на своите уеб страници.

3.2. Операторът не се задължава да уведомява Потребителите по какъвто и да е начин в следните случаи:
 • при периодично допълване и модификации на предоставяната услуга;
 • при усъвършенстване или разширяване на предоставяната услуга;
 • при промени в нормативни актове, които рефлектират върху предоставяната услуга;
 • при промяна на вида, естеството или технологията на предоставяната услуга.
3.3. При извършване на промени в Общите условия, които пряко и непосредствено засягат правата и/или задълженията на Потребителя, Операторът се задължава да уведоми Потребителя, като публикува на поддържания от него уебсайт съобщение за изменението на Общите условия, съдържащо текста на измененията.

3.4. Продължаването на ползването на Уебсайта от Потребителя след запознаване със съобщението за изменение на Общите условия, представлява действие по приемане и съгласяване със същите.

ІV. Предмет на договора
4.1. Операторът предоставя на Потребителя предвидените в тези Общи условия услуги, при условие че последният стриктно спазва определените в тези Общи условия изисквания. Услугите включват безплатното (безвъзмездно) предоставяне на информация, свързана с дейността на Електроразпределение Юг.

V. Права на интелектуалната собственост
5.1. Правата върху разположените на уебсайта на Оператора текстове, изображения, фотографии, търговски марки, имена и други, са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други нормативни актове. Всяко тяхно използване изисква предварителното съгласие на Оператора. Това се отнася най-вече, но не само, до възпроизвеждането, разпространяването, предаването, превеждането на чужд език, обработката, преработката или адаптацията в бази данни или други електронни медии и системи.

5.2. Със сключването на договора при тези Общи условия Потребителят декларира, че е запознат с обстоятелството, че правата върху определени текстове, изображения, фотографии, търговски марки, имена и други, разположени на уебсайта на Оператора, принадлежат на трети лица.

5.3. Всички текстове, изображения, фотографии, търговски марки, имена и други, разположени на уебсайта на Оператора, се предоставят изключително за лично ползване. Всяко изготвяне на копия от съдържанието на Уебсайта, включително, но не само текстове, изображения, фотографии, търговски марки, имена и други за трети лица (например с цел предоставяне на копия, запаметени на магнитни и/или дискови носители и др.), както и тяхното предаване, разпространение и съхраняване, е строго забранено.

5.4. Всеки Потребител може да разглеждат Уебсайта на Оператора на своето устройство, както и да отпечатва части от тези страници само и единствено за своя лична употреба, без да премахва от достъпните му материали търговската марка или принадлежността на друго право на интелектуална собственост на Оператора. Потребителят няма право да разпространява или публи��но да възпроизвежда, променя или адаптира съдържанието на Уебсайта на Оператора, независимо от съответния вид или обем на информацията.

5.5. Изготвянето и публикуването на съобщения за пресата и на други документи, публикувани на страница(и) от Уебсайта става с изключителното писмено съгласие на Оператора и при условие, че е цитиран източникът.

5.6. Операторът има право да налага и допълнителни ограничения при визуализацията на съдържанието и ползването на Уебсайта.

5.7. Търговското наименование ЕР Юг и логото на Оператора са търговски марки. Всяко възпроизвеждане и/или използване на един и/или повече от тези елементи подлежи на предварителното писмено одобрение от страна на Оператора.

VІ. Регистрация на Потребителя
6.1. За да може да ползва предоставяните от Оператора услуги, изискващи регистрация, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната достъпна в реално време (online) електронна форма за регистрация и изрази съгласие с настоящите Общи условия.

6.2. При попълване на формата за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно своята самоличност, достатъчни да го идентифицират като страна по договора, валиден адрес на електронна поща и другите изискуеми от електронната форма на Оператора данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от тяхната промяна.

6.3. Всеки По��ребител може да се регистрира само един път. Забранява се регистрацията под измислено име, чуждо име или изменено собствено име.

6.4. В случай че Потребителят:
 • предостави неверни данни или
 • не отрази промени на лични и други данни, необходими за извършване на валидна регистрация в този Уебсайт в срока, посочен в т. 6.1,
след узнаване на този факт Операторът има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя. Прекратяването на предоставянето на услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

VІІ. Потребителско име и парола
7.1. При регистрацията си Потребителят посочва потребителско име и парола. Ако потребителско име не е вече заето, Потребителят получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях Потребителят получава достъп до съдържанието на уебсайта на Оператора.
7.1.1. Потребителското име представлява уникална комбинация от букви, цифри и знаци, чрез която Потребителят се индивидуализира при ползването на уебсайта на Оператора.
7.1.2. Паролата представлява комбинация от букви, цифри и знаци, чрез която определено потребителско име се свързва и служи за достъп до даден потребителски профил.

7.2. Операторът не проверява и не носи отговорност:
7.2.1. за истинността на потребителското име и на данните, посочени от ползвателите,
7.2.2. за това дали потребителското име засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

7.3. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

7.4. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на потребителското име и паролата си.

7.5. Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Оператора в случай на констатиран неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Независимо от горното, Потребителят е длъжен да уведомява Оператора при всяко неупълномощено ползване на предоставяната услуга.

VІІІ. Права и задължения на Потребителя
8.1. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати ползването на предоставяните от Оператора услуги. В този случай договорът между Потребителят и Операторът автоматично се прекратява и Операторът има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си генерираното от Потребителя съдържание.

8.2. Потребителят се задължава при ползване на предоставяната от Оператора услуга да не зарежда, да не разполага на сървър на Оператора, да не изпраща или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:
 • противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката или добрите нрави,
 • съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека,
 • пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, образователен ценз, възраст, религия, убеждения, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.
 • проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология,
 • с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави,
 • съдържащи детска порнография, сексуално насилие, както хипервръзки към страници с подобно съдържание,
 • чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна,
 • представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация,
 • предмет на авторското право, освен в случаите на притежаване ��а това право или със съгласието на неговия носител,
 • нарушаващи каквито и да били имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други,
 • накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда,
 • съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права,
 • нарушаващи други законови забрани, установени с императивни норми.
8.3. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от Оператора услуги:
 • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на т.1.3.,
 • да уведомява незабавно Оператора за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги,
 • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, което/който не е оправомощен/о да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора,
 • при констатиране на повредени файлове своевременно да уведоми Оператора за отстраняването им,
 • да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up"-ове, "blind links" и други подобни).
8.4. Потребителят се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от Оператора услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други методи.

8.5. Потребителят се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Оператора, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

ІХ. Права и задължения на Оператора. Ограничаване на отговорността
9.1. Операторът се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на услугата - предмет на настоящия договор.

9.2. Операторът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяната услуга. С приемане на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.

9.3. Операторът не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяната услуга вреди, освен ако са причинени умишлено от Оператора.

9.4. Операторът има право, но не и задължение, да запазва използвани материали и информация, разположени на неговия сървър, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Оператора или на трети лица, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от съответните държавни органи.

9.5. Операторът има право по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените изисквания в чл. 8.1. от настоящите Общи условия.

9.6. Операторът си запазва правото временно или трайно да преустанови предоставянето на определени услуги, достъпни чрез своя уебсайт, като уведоми Потребителите със съобщение на уебсайта.

Х. Освобождаване на отговорност
10.1. Операторът не носи отговорност за изпълнение на услугата(ите) при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет или ако Операторът е лишен от контрол върху предоставяне на услугите по какъвто и да е било начин.

10.2. Операторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие на експлоатиране на оборудването на потребителя (вкл., но не само компютър и друга офис техника).

10.3. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че:
10.3.1. осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта му, които могат да възникнат, независимо от положената грижа от страна на Оператора,
10.3.2. няма да претендира каквито и да било обезщетения от Оператора за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

10.4. Операторът не гарантира, че предоставянето на услугите ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Оператора.
10.4.1. Операторът не носи отговорност за:
10.4.1.1. надеждността на услугата, която предлага, нейното качество и постоянно предоставяне, както и за загуба на съхранявана от него информация, системни сривове или появата на проблеми свързани с услуга,
10.4.1.2. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат на ползвани от Потребителя Интернет услуги или в резултат от невъзможността да се ползват тези услуги, независимо от това дали Операторът е знаел или е може да предвиди или избегне вероятност за настъпването на такива вреди,
10.4.1.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на услугите.

10.5. Операторът на уебсайта:
10.5.1. не прави подбор и преценка на лицата, които използват Уебсайта, не контролира действията им, като по-никакъв начин не носи пряка или косвена отговорност в тази връзка, както и за последиците от деянията на Потребителите,
10.5.2. не носи пряка или косвена отговорност за вреди, произтичащи от изготвянето и публикуването, от промяната, премахването и/или използването на информация.

10.6. Уебсайтът е средство за по-структурираното и своевременно предоставяне на информация, като е създаден и се поддържа от Оператора с тази основна цел.

ХІ. Временни санкции
11.1. Операторът има право незабавно и без предизвестие да спира, ограничава или променя предоставяните услуги на Потребител, когато последният ги ползва в противоречие със закона, настоящите Общи условия, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми. Това право се упражнява чрез спиране и ограничаване достъпа до потребителски имена и пароли, спиране на достъпа на Потребителя до уебсайта на Оператора и др.

11.2. В горните случаи Операторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Оператора.

11.3. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Потребителя би могло да представлява престъпление, Операторът сезира компетентните държавни органи, като им предоставя цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.

11.4. В хипотезите по предходния член, в случай, че на Потребител е наложена временна санкция - спиране, ограничаване или промяна на предоставяните услуги без разваляне на договора от страна на Оператора, временните санкции продължават до изясняване на фактите по случая.

11.5. Ако предприетите мерки се окажат неоснователни, на Потребителя се възстановява предоставянето на услугите в пълен обем. В противен случай Операторът може да развали едностранно договора.

ХІІ. Обезщетения
12.1. Потребителят е длъжен да обезщети Оператора и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби и имуществени санкции, съдебни разноски и държавни такси, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползване от Потребителя на предоставяните от Оператора услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

12.2. Вън от горното, Потребителят се задължава да обезщети Оператора за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените услуги от трети лица, на които последният е разкрил своята парола.

ХIІІ. Прекратяване и разваляне на договора
13.1. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати или спре ползването на предоставяните от Оператора услуги, както и да поиска или осъществи прекрат��ване на регистрацията си, с което сключеният договор с Оператора се счита за автоматично прекратен. В този случай се прилага чл. 8, изр. второ от настоящите Общи условия.

13.2. Всяка от страните може да развали настоящия договор в случай на виновно неизпълнение на нейните задължения по договора.

13.3. Договорът между страните се прекратява, освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
13.3.1. при откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация срещу Оператора или при заличаване на Оператора като юридическо лице;
13.3.2. при отнемане на лицензията за дейността разпределение на електрическа енергия на ЕР Юг.

ХІV. Защита на личните данни
14.1. Със заявяване на искане за регистрация (след попълване на регистрационната форма) се счита, че Потребителят дава своето съгласие за следното:
 • да се обработват личните данни на Потребителя при условия, регламентирани в Закона за защита на личните данни;
 • да се предоставят личните данни на Потребителя на други лица - администратори на лични данни.
14.2. Всеки Потребител има право след депозиране на писмено искане до Оператора на Уебсайта:
14.2.1. на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни;
14.2.2. при прекратяване на договорните отношения с Оператора да бъдат унищожени съхраняваните от Оператора лични данни.

14.3. Операторът полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Операторът е администратор на лични данни по смисъла на закона.

14.4. Операторът отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугата, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

14.5. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при сключване на договора, Операторът ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

14.6. Информацията по предходната точка може да бъде използвана от Оператора за предлагане на нови услуги на потребителите (безплатни или платени), за промоции, предоставяне на рекламни материали, организиране на томболи, запитвания, за обаждания от центъра за обслужване на клиенти за статистически и всякакви други цели, освен в случай на изрично несъгласие за това на потребителя, изпратено на следния имейл адрес: [email protected].

14.7. Операторът има право да използва събраната информация, за да предлага свои собствени или предлагани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

14.8. Описаните по-горе цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Оператора.

14.9. Операторът се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за Потребителя или за ползването на услугата и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
 • е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент,
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури,
 • ��нформацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Оператора за дейности по администриране на същия и ползването на услугите,
 • други посочени в закона случаи.
14.10. Информацията по предходната алинея може да бъде разкривана и предоставяна на трети лица единствено за посочените по-горе цели или други незабранени от закона цели.

14.11. Операторът не носи отговорност, в случай че попълнените данни от Потребителя данни са неверни и с това той е нанесъл вреда на трето лице.

14.12. Потребителят има право на достъп до събраната за него при регистрацията информация, съхранявана в клиентския му профил, като за да бъде осигурен този достъп за Потребителя, същият въвежда своето потребителското име и парола. Потребителят има право да нанася корекции в тази информация, при спазване на изискванията на настоящите Общи условия.

14.13. Операторът се задължава да предоставя на Потребителя по всяко време възможност чрез промяна на настройките на своя клиентски профил или чрез изпращане на нарочна електронна поща да забрани предоставянето на изцяло или частично обработените лични данни, с цел да бъдат използвани за търговска информация, реклама или за пазарно проучване.

XV. Политика за „бисквитки” (cookies)
15.1. „Бисквитките” са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга. Повече информация за начина, по който функционират „бисквитките”, е налична на интернет страницата на Европейската комисия на следния линк: http://ec.europa.eu/.

15.2. Операторът използва бисквитки за запаметяване на:
 • вашите настройки за показване, като например настройките за контраст на цветовете или размер на шрифта;
 • статистическа информация относно трафика на сайта;
 • информация дали сте се съгласили или не с използването на бисквитки на този сайт.
Информацията не съдържа лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и чрез ползване на „бисквитките” Операторът не може да установи самоличността на Потребителя.

15.3. На Уебсайта на Оператора се използват сесийни „бисквитки” и постоянни „бисквитки”. Сесийните „бисквитки” позволяват свързване на действията Ви по време на сесия в браузъра. Тя започва в момента, когато отворите прозореца на браузъра, и продължава до неговото затваряне. Тези бисквитки са временни и се изтриват, след като затворите браузъра.

15.4. Постоянните „бисквитки” остават на Вашето устройство за период от време, посочен в самата бисквитка. Тя се активира всеки път, когато посетите уебсайта, създал бисквитката. Те се пазят за срока, посочен в параметрите на „бисквитките" или докато не бъдат отстранени ръчно от потребителя.

15.5. Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките” се извършва чрез настройките на браузъра на Потребителя. В случай на изтриване и/или блокиране на „бисквитките”, ползвани от Уебсайта на Оператора, е възможно част от функциите да бъдат недостъпни за Потребителя, тяхната ефективност да бъде намалена или определена информация да трябва да бъде въвеждана всеки път от Потребителя.

ХVI. Други условия
16.1. Предвидените в договора при Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в уебсайта на Оператора (доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено).

16.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато Операторът е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на Оператора. Когато Потребителят е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.

16.3. В случай че Потребителят е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Оператора, дори ако не е било получено.

16.4. Страните декларират, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

16.5. За всички неуредени от нас��оящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

16.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд, като приложимо ще бъде винаги българското право.

16.7. Операторът има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги, в случай, че Потребителят с действията си накърнява доброто име на Оператора, нарушава законите в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.

16.8. Всеки Потребител, който ползва услуги на Оператора, има право да сподели становището си по отношение на настоящите общи условия чрез изпращане на електронно съобщение до администратор на съответната страница на електронен адрес, посочен в страницата.

16.9. Всеки потребител може да уведомява Оператора за грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването на услугите, предоставяни чрез Уебсайта на Оператора на посочените в тях телефони и електронни адреси.

Настоящите общи условия влизат в сила от 01.01.2017 г.

Внимание: За да използва услугите, Потребителят следва да си осигури достъп до Интернет, като си осигури необходимото за това оборуд��ане, включително компютър, модем или друго техническо средство за достъп до Интернет мрежата, като заплати необходимите за този достъп разходи.