В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Общи условия за ползване на интернет страниците на „Електроразпределение Юг“ и услугите, предоставяни чрез тях

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Въведение. Достъп и регистрация
1. Тези Общи условия представляват набор от обвързващи правила (условия) на договорите за достъп до документи или информационен ресурс на "Електроразпределение Юг" ЕАД, ЕИК:115552190 (ЕР Юг), притежаващо лицензия съгласно българското законодателство за разпределение на електрическа енергия, позволяваща да осъществява своята търговска и лицензионна дейност в качеството на изключителен за лицензионната му територия оператор на електроразпределителната мрежа.
Този договор се нарича още за краткост „Общи условия“, като до обвързващите му за страните правила има осигурен достъп чрез световната мрежа (“www”), функционираща под формата на информационна система от взаимно свързани хипертекстови документи, достъпни през Интернет.

1.1.
Общите условия регламентират също и правилата, съгласно които се предоставя достъп до информация и документи, или по силата на които могат да бъдат извършени правноообвързващи изявления и/или да възникнат, да се изменят или да се прекратят договорни отношения с ЕР Юг.
Електронната среда, достъпна през Интернет, в която са поставени и функционално обвързани всички документи или информационен ресурс на ЕР Юг се нарича „Информационен портал“ или само „Портал“. ЕР Юг има право да предоставя представителна власт на други лица при наличието на необходимост за предоставянето от тяхна страна на услуги, свързани с валидното извършване на изявления, както и администрирането на всякакви документи или информационен ресурс на ЕР Юг, поместени или представляващи неразделна част от съдържанието и функционалността на Портала.

1.2. Достъпът до Информационния портал се извършва след регистрация по обявения на клиентите ред, за успешното провеждане на която е необходимо да се спазят обявените в Информационния портал инструкции.
1.2.1. За успешна се счита тази регистрация за ползване на Информационния портал, при която регистриращото се лице (потребител на Портала) получава потребителско име и парола за достъп до Информационния портал.
1.2.2. Достъпът до портала може да се осъществява през интернет, чрез браузър на крайно устройство на потребителя на Портала.
1.2.3. Избраното потребителско име и получена парола след успешна регистрация се считат за данни, идентифициращи лицето. ЕР Юг има право да поиска допълнителна информация от потребителя на Портала или да счете, че потребителят на Портала е верифициран на база на вече получената информация, преди да получи достъп до Информационния портал. Ето защо потребителят на Портала е длъжен да пази своите потребителско име и парола конфиденциално и да не ги преотстъпва на други лица.

1.2.4. Всяко ползване на потребителско име и парола, включително всички или всякакви действия, извършени от лице чрез конкретно потребителско име и парола – независимо как лицето се е сдобило с и е ползвало конкретно потребителско име и парола, се считат за правно обвързващи (вкл. пораждащи правни последици) по отношение на лицето-получател на потребителското име и парола, явяващо се и потребител на Портала.

1.3. Поддържаният в уебсайта www.elyug.bg Информационен портал дава възможност на потребителя на Портала да използва различни услуги и да достъпва различни информационни ресурси по повод взаимоотношенията с ЕР Юг, включително да извърши действия, с които да задоволи свои интереси, като поиска и получи необходима информация или сключи договор с ЕР. Информация как ЕР Юг обработва лични данни в отношенията си с Клиенти се съдържа в неговата декларация за поверителност. Декларациите за поверителност на ЕР Юг са достъпни в Информационния портал и е необходимо да се запознаете с тях.

1.4.
Клиентът-потребител на Портала се задължава да предостави верни, пълни и актуални данни при регистрацията на Профил в Портала и при всяко заявяване на услуга през него, както и да поддържа такива. Клиентът-потребител на Портала се задължава също така да не се представя за други лица, както и да не извършва действия от името на други лица, за които няма необходимата и надлежна представителна власт. При неточност в данните Клиентът-потребител на Портала няма право да ползва услугите, достъпни през Портала, до отстраняването им. При регистрация на Клиента в Портала и последващо заявяване на съответна услуга през него потребителят на Портала следва да попълни всички полета, обозначени като задължителни в съответната електронна форма. В случай че Клиентът не предостави изискваните и означени като задължителни в съответната електронна форма данни или предостави неверни данни, ЕР Юг – в качеството си на оператор на Портала, има право да откаже да регистрира Клиента, да прекрати или спре поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа му до Профила. В такива случаи съответно е възможно да бъде отказано на Клиента изпълнението на подадена от него заявка за съответна услуга.

1.5. Когато лице, различно от Клиента, извършва действия от името на Клиента (напр. заявява сключването на договор през Портала или др. под.), лицето съгласно тези Общи условия: (i) декларира и гарантира, че има необходимата представителна власт да действа от името на Клиента, (ii) при поискване или съобразно указанията в съответните електронни форми в Портала се задължава да предостави информация и документация, които удостоверяват притежаваната представителната власт, и (iii) се задължава да предостави на Клиента цялата информация и документация, изпратена до лицето-пълномощник от страна на ЕР Юг по повод извършените от лицето-пълномощник действия, включително, но не само – относно заявените услуги (вкл. договори, декларации за поверителност и др. под.). Лицето-пълномощник декларира, че разбира и се задължава да служи като точка за контакт в отношенията между ЕР Юг и Клиента (у��ълномощител), от чието име лицето-пълномощник действа, като всяка информация и документация, изпратена до лицето-пълномощник, ще се счита за надлежно изпратена и сведена до вниманието на съответния Клиент, когото лицето-пълномощник представлява.

1.6. Клиентът отговаря за всички действия, извършени чрез неговия Профил с използване на Клиентското Потребителско име и Парола за достъп. Клиентът се задължава незабавно да уведоми ЕР Юг в качеството му на оператор на Портала, в случай на неправомерен достъп до Клиентския Профил или вероятност за такъв.

1.7. В случай на неизпълнение на някое от горепосочените задължения, Клиентът се задължава да обезщети ЕР Юг в качеството му на оператор на Портала за всякакви вреди (претърпени загуби, пропуснати ползи, наложени административни санкции, сторени съдебни и адвокатски разноски и др. под.), които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението.

Страни
2. Страни по договорите при тези Общи условия са:

2.1. „Електроразпределение Юг" ЕАД, вписано в Търговския регистър с ЕИК:115552190, притежаващ�� ДДС номер: BG115552190, със седалище и адрес на управление: ул. Христо Г. Данов 37, 4000 Пловдив, България (наричано за краткост „ЕР Юг” или „Дружеството“) и
2.2. всяко лице, което (лично или чрез свои пълномощник, или чрез представител по закон) извърши поредица от действия (юридически актове), включително предостави своето съгласие и приеме тези Общи условия, в резултат на които действия получи достъп до и ползва Информационния портал на ЕР Юг (наричан за краткост „Клиент“ или „потребител на Портала“).

2.3. С оглед избягването на всякакви спорове между страните, свързани с ползването на Портала, ЕР Юг и потребителят на Портала се съгласяват, че:
2.3.1. ЕР Юг има право по своя преценка да предлага или да преустановява предоставянето на услуги, в това число на такива, представляващи част от търговската и лицензионна дейност на ЕР Юг включително, но не само - във връзка с възможността да се направи от всяка от страните или от нейни пълномощници валидно и правнообвързващо електронно изявление, посредством което:

(i) да се отправи искане от потребител на Портала – в качеството му на бъдещ или настоящ клиент на мрежови услуги (потребяващ или произвеждащ електрическа енергия) и да се получи отговор от ЕР Юг, предоставящ информация (вкл. данни с технически характер), нуждата от които е предвидена в нормативен акт, включително, но не само: данни необходими за изработване на задание или опорен план за разработване (промяна) на ПУП или за провеждането на друга административна процедура, в която участва потребителя на Портала и за осъществяването на която е нормативно предвидена като необходима информация, с която
разполага ЕР Юг;
(ii) да се направи искане от страна на бъдещи или настоящи клиенти на мрежови услуги (потребяващи или произвеждащи електрическа енергия) и да се получи отговор, респективно – да се предостави услуга, която се извършва в изпълнение на лицензионни права и задължения, включително, но не само относно:
• извършване на проучване на условията и начина за присъединяване обекти на клиенти на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на ЕР Юг;
• издаване на становище за условията и начина за присъединяване обекти на клиенти на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа на ЕР Юг във формата електронен документ и други.
(iii) да се направи електронно изявление за започване или за прекратяване на процедура за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа на ЕР Юг;
(iv) да се подпише договор за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителната мрежа на ЕР Юг;
(v) да се правят електронни изявления във връзка с предоставянето на съгласия от страна на потребител на Портала, свързани с получаване на достъп до електроразпределителната мрежа и всички други мрежови услуги, свързани с транспортирането (доставката) на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ЕР Юг;
(vi) да се документира смяна на средство за търговско измерване и свързаните или констатираните със смяната факти и обстоятелства в предвидените от закона и договорните условия между ЕР Юг и клиента случаи;
(vii) да се заявява от потребителя на Портала и да се предоставя от ЕР Юг всяка друга услуга, която се предлага от ЕР Юг и е предвидена като функционална (техническа) и търговска възможност за администриране чрез Портала, включително чрез извършването на правно обвързващи електронни изявления от страна на ЕР Юг и потребителя на портала.
2.3.2. Всяко електронно изявление на потребител на Портала, отправено към ЕР Юг във връзка с предоставяна от ЕР Юг услуга и посредством предвидените технически функционалности на Информационния портал, е валидно извършено, има обвързващ за потребителя на Портала характер и предизвиква предвидените от закона и договорните отношения между ЕР ЮГ и потребителя на Портала правни последици.

Представителство по пълномощие
3. ЕР ЮГ е предоставило необходимата представителна власт на „ЕВН Център за услуги“ ЕООД („Център за услуги“), ЕИК: 200530627, притежаващо ДДС номер: BG200530627, действащо съобразно притежаваното от дружеството представителство по пълномощие, както и съобразно възложените от ЕР Юг услуги за изпълнение по силата на сключен между страните договор за услуги. Ето защо действията, извършени от Центъра за услуги, са валидни и пораждат по отношение на потребителите на Портала правните последици от действието и прилагането на тези Общи условия.

3.1. В случай че от страна на Центъра за услуги или негови служители бъдат извършени действия от името на ЕР Юг без представителна власт, се прилагат предвидените от закона правила, по силата на които извършените без представителна власт действия, се смятат за потвърдени, ако ЕР Юг не се противопостави на извършените действия веднага, след като е узнало за извършването им.

4. ЕР Юг и Клиентът се съгласяват, че всяко изрично съгласие или съгласие, произтичащо от конклудентни действия (когато такова е допустимо от закон), предоставено от Клиент по силата на тези Общи условия или посредством предоставения достъп до и функционалности на Информационния портал, се счита също за валидно дадено съгласие (едностранно волеизявление) или постигнато споразумение между Клиента и ЕР Юг.

Понятия и общи уговорки относно успешното регистриране на Профил в Портала и свързаните с това документи
5. В тези Общи условия и в свързаните с тях документи, използваните понятия ще имат следното значение:

5.1. „Електронен документ“ означава електронен документ по смисъла на чл. 3, т. 35 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 910/2014" или правното значение придадено на понятието електронен документ от българското или европейското законодателство в случай на изменение на действащото. Писмената форма се смята за спазена, ако е съставен електронен документ съдържащ електронно изявление.

5.2. „Електронно изявление“ означава словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията, или правното значение придадено на понятието електронно изявление от българското или европейското законодателство в случай на изменение на действащото.

5.3. „Автор на електронното изявление“ означава физическото лице, което в изявлението се сочи като негов извършител. Титуляр на електронното изявление е лицето, от името на което е извършено електронното изявление.

5.4. „Адресат на електронното изявление“ може да бъде лице, което по силата на закон е длъжно да получава електронни изявления или за което въз основа на недвусмислени обстоятелства може да се смята, че се е съгласило да получи изявлението в електронна форма.

5.5. „Посредник при електронното изявление“ означава лице, което по възлагане от титуляря, автора или адресата изпраща, получава, записва или съхранява електронно изявление или извършва други услуги, свързани с него.

5.6.
„Електронен подпис“ означава електронен подпис, регламентиран по смисъла на чл. 3, т. 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014, или правното значение придадено на понятието електронен подпис от българското или европейското законодателство в случай на изменение на действащото.

5.7. „Усъвършенстван електронен подпис“ означава електронен подпис, регламентиран по смисъла на чл. 3, т. 11 от Регламент (ЕС) № 910/2014, или правното значение, придадено на понятието усъвършенстван електронен подпис от българското или европейското законодателство в случай на изменение на действащото.

5.8. „Квалифициран електронен подпис“ означава електронен подпис, регламентиран по смисъла на чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014, или правното значение, придадено на понятието квалифициран електронен подпис от българското или европейското законодателство в случай на изменение на действащото.

5.9. „Електронна поща“ означава електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.

5.10. "Електронна препратка" означава връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

5.11. „Информаци��нен портал“ или само „Портал“ е технически и административно обособените и организирани дейности и функционалности в електронната среда, достъпна през Интернет, в която са поставени и функционално обвързани всички електронни документи или информационен ресурс на ЕР ЮГ, с цел да се правят правнообвързващи електронни изявления съгласно действащото законодателство, които пораждат желаните от Страните правни последици.

5.12. „Профил“ означава визуалното обективиране на набор от лични данни и информация или търговска информация, предоставени по волята и с изричното съгласие на лицето – физическо или юридическо, свързани с конкретен компютърен или онлайн потребител на електронната среда, обособена като Портала.

5.13. „Регистриран потребител“ означава потребител, който е извършил от свое име (лично) или в качеството си на пълномощник всички необходими действия за създаване на Профил, включително, но не само – е предоставил по своя воля или в изпълнение на дадените му пълномощия изричното си съгласие за обработване на лични данни и информация или търговска информация във връзка с извършването на регистрация и получаването (създаването) на Профил.

II. ИЗРИЧНИ ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЯ И СПОРАЗУМЕНИЯ

Регистрация и съгласие с Общите условия за ползване на уебсайта www.elyug.bg Изменение и срок на действие на Общите условия. Регистрация на Профил
6. За да регистрира Профил в Портала, Клиентът следва да попълни електронната форма за регистрация, да отбележи полето „Съгласен съм с „Общите условия за ползване на интернет страниците на „Електроразпределение Юг“ и услугите, предоставяни чрез тях“ и полето „Декларирам, че ми е предоставена и се запознах с информация относно обработването на лични данни от страна на дружеството в качеството му на администратор, както и за правата ми съгласно действащото законодателство за защита на данните“ и да натисне съответно предвидения виртуален бутон, за да продължи напред, да потвърди коректността на данни или да изрази свободно предоставено съгласие (като бутони, означени с думите: „Напред“; „Запази“; „Потвърди“; „Съгласен съм“; „Приемам“, „Избери“, „Запази и продължи“ или други думи, чрез които Клиентът изразява своята воля). Преди да продължи напред Клиентът може да избере дали да отбележи и други (незадължителни за потвърждение) полета, предвидени от Дружеството и свързани с получаване на информация с търговски характер.
С извършването на посочените действия, Клиентът извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), с което сключва договор с ЕР Юг в качеството му на оператор на Портала при тези Общи условия за ползване на уебсайта www.elyug.bg и на функционалностите на Портала и Клиентът декларира, че: (i) е запознат с Общите условия; (ii) с Декларацията за поверителност на „Електроразпределение Юг“ ЕАД (iii) и с Декларацията за използване на „Бисквитки“/„Cookies“, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
Със записването му на съответен носител върху сървъра на ЕР Юг чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на ЗЕДЕУУ.
При промяна (актуализация) на лични данни на Клиента или при промяна, допълване или предоставяне на допълнителна информация, чрез която Клиентът може да заяви и получи конкретна услуга от Дружеството (включително, но не само обявяване на пълномощник, смяна на парола, смяна на имейл и други), Клиентът също извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), като извършените от него действия имат правнообвързващ за Клиента характер и пораждат предвидените от закона правни последици за него.

7. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес https://www.elyug.bg/SpecialPages/Zashtita_na_dannite.aspx, Неразделна част от Общите условия e Декларацията за поверителност на „ЕВН Център за услуги“ ЕООД, достъпна в Интернет на адрес https://www.elyug.bg/getattachment/5b0e1b74-c773-43c4-abbe-97aa6870e168/20201104_GDPR_privacy_declaration_SC-web.aspx. Общите условия и Декларацията за поверителност са достъпни по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

8. С приемането на тези Общи условия на договорите за достъп до и ползване на Информационния портал по уговорения между страните тук начин Клиентът декларира, потвърждава и се съгласява, че:

8.1. Клиентът счита тези Общи условия на ЕР Юг за обвързващи и валидни по отношение на всяко правно действие и във всички правни отношения (включително, но не само, в договорните), възникващи, изменящи се или прекратяващи се между ЕР Юг и Клиента;

8.2. Всяко електронно изявление, извършено от Клиента към ЕР Юг или от ЕР Юг към Клиента, е правно валидно в отношенията между ЕР Юг и Клиента и обвързващо за двете страни.

8.3. Страните се съгласяват и приемат в отношенията си за уговорено, че:
(i) всеки използван (положен) от Клиента електронен подпис и/или усъвършенстван електронен подпис е с правна сила, равностойна на тази на саморъчния подпис;
(ii) така приравнената на саморъчен подпис правна сила на посочените електронни подписи се счита за изрично и недвусмислено уговорена в правните им отношения като страни по тези Общи условия или по отношение на всяка друга правна връзка (включително договорна), възникнала между страните.

8.4. Всяко ползване на електронна препратка, която функционално и/или логически е предвидена или се използва от ЕР Юг или Клиента, с цел да доведе до възникване на, изменение или прекратяване на правни отношения (включително, но не само, договорни), между ЕР Юг и Клиента, се счита за валидно извършено и обвързващо правно действие в отношенията между ЕР Юг и Клиента или Клиента и пълномощници на ЕР Юг, годно да породи съответни на извършеното действие правни последици.

8.5. ЕР Юг има право едностранно да изменя или заменя:
(i) Тези Общи условия;
(ii) всяка информация или документи, разположени в Информационния портал;
(iii) услугите, предлагани на него.

9. Промени в общите условия или тяхната замяна влизат в сила от датата на публикуването им или от друга дата, изрично посочена от ЕР Юг.

10. За доставката на стоки или услуги от ЕР Юг или от пълномощници на ЕР Юг, поискани от Клиента, в резултат на което могат да възникнат индивидуални договорни отношения с конкретен предмет, цени, срок на доставка и други условия, Клиентът ще получи и ще се запознае с конкретните условия на съответния договор. За приемането на всякакви договорни условия относно доставката на стоки или услуги, различни от отношенията, уреждани чрез Общи условия, Клиентът ще дава своето изрично съгласие (потвърждение).

11. Тези Общи условия обвързват Клиента за неопределен срок.

Защита на лични данни
12. Във връзка със спазване на законодателството, регламентиращо защитата на лични данни, ЕР Юг и Клиентът се съгласяват, че:

12.1. Клиентът е предоставил за обработване своите лични данни за следните конкретни цели:
12.1.1. да получава достъп до и да използва Информационния портал (включително цялата налична в него информация и документи);
12.1.2. да прави искания за или осъществява сключване, изменение или прекратяване на договори;
12.1.3. да предоставя или получава информация;
12.1.4. да бъде определяем (разпознаваем), с цел да реализира и гарантира свои правни интереси в отношенията си с ЕР Юг или негови пълномощници, включително да актуализира или изисква заличаване на свои лични данни.

12.2. Страните се съгласяват, че личните данни, включително и тези на техните представители или лица за контакт, ще се обработват само и единствено за целите на предоставяне от ЕР Юг услуги, обективирани по видове като: (i) изготвяне на техническа информация; (ii) издаване на официални становища и провеждане на писмена кореспонденция; (iii) сключване, изменение или прекратяване на договори, и извършени в изпълнение на законови и лицензионни задължения или вътрешнокорпоративни правила; (iv) подмяна на средства за търговско измерване. Така получените лични данни няма да се обработват за други цели.

12.3. Правните основания, въз основа на които се обработват лични данни от страна на ЕР Юг при използването на тази платформа и използването на предоставяните в нея услуги са изпълнение на договор.

12.4. Клиентът предоставя, а ЕР Юг или негови пълномощници:
12.4.1. обработват, съхраняват и унищожават предоставените от клиента лични данни по предвидените от закона и вътрешните правила и способи;
12.4.2. обработват личните данни на Клиента за цели предхождащи сключването или реализиращи се след сключването на договори с Клиента, както и при условията по т. 2.3 от наст��ящите условия;
12.4.3. обработват личните данни на Клиента с цел спазването на задължения, вменени от закона н�� ЕР Юг или на негови пълномощници в качеството им на администратори на лични данни;

12.5. Видовете лични данни, които ще се използват от страна на ЕР Юг в качеството му на администратор са: Имена, ЕГН, пол, адрес, имейл, телефонен номер, клиентски номер, ИТН, подпис, IBAN, данни от пълномощни, данни от документи за собственост, консумация и др.

12.6. Клиентът има пра��о в предвидените от закона случаи да поиска от ЕР Юг в качеството му на администратор на лични данни:
12.6.1. да оттегли съгласието си за обработване на лични данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработ��ането, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне;
12.6.2. да получи достъп до обработваните от ЕР Юг негови лични данни;
12.6.3. да поиска от ЕР Юг да коригира обработва��и неточни лични данни;
12.6.4. да бъдат изтрити обработваните му лични данни („да бъде забравен“);
12.6.5. да бъде ограничено обр��ботването на личните му данни.

12.7. В качеството си на администратор на лични данни ЕР Юг:
12.7.1. предприема необходимите технически и организационни мерки с цел защита на личните данни, съгласно разпоредбите на действащото законодателство;
12.7.2. обработва предоставените му от Клиентите лични данни съгласно разпоредбите на действащото законодателство и вътрешните правила;
12.7.3. се задължава да не предоставя поверената му информация в качеството му на администратор на лични данни на други лица, освен в изрично посочени в законодателството случаи.

12.8. Трети лица, които може да са получатели на лични данни, са свързани с предмета на дейност на ЕР Юг, например:
12.8.1. Трети страни, доставчици на услуги, включително свързани с ЕР Юг лица: ЕР Юг може да използва услугите на доставчици, за да обработи Вашите лични данни от името на дружеството. Това обработване на данни се прави с няколко цели, като например изпращане на маркетингови материали. Третите страни, доставчици на услуги, ще бъдат обвързани от конфиденциални правила и не е позволено да използват Вашите лични данни за други цели.
12.8.2. Доставчици на методи за плащане и (други) финансови институции: когато се изисква обработване на направено от Клиента плащане, включително когато трябва да се възстановят платени от Клиента сума, ЕР Юг може да предостави част от информацията с доставчика на услугата за плащане и релевантни финансови институции, които да се заемат с тези процеси.
12.8.3. Компетентни органи: ЕР Юг разкрива лични данни на правоприлагащите органи, когато това се изисква по закон или е абсолютно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами. Възможно е в течение на процедурата да се разкрият лични данни на компетентните органи, за да се защитят права на дружеството или правата на трети лица.

12.9.
Срок за съхранение на данни.
При съхраняване на лични данни ЕР Юг спазва регламентираните от приложимото законодателство срокове, а за случаите, в които няма определени срокове, Дружеството самостоятелно определя такива, като се ръководи от необходимостта и целите на събраните данни.

12.10. Право на жалба до надзорен орган
Ако Клиентът счита, че обработването на неговите лични данни, се прави в нарушение на приложимите нормативни разпоредби, Клиентът има право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни.

12.11. Пълната информация относно обработването на личните данни на Клиентите е налична в оповестените в информационния портал политики за поверителност на ЕР Юг (https://www.elyug.bg/getattachment/fe230e6b-a179-4111-b368-982c93b9d131/GDPR_privacy_declaration_EP.aspx), както и във всяко място за обслужване на клиенти.

III. УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ИЗЯВЛЕНИЯ

Извършване на електронни изявления. Електронни документи и електронно подписване
13. Страните по тези Общи условия – ЕР Юг и Клиентът, се споразумяват, че:
13.1. При наличие на успешна регистрация за ползване на Информационния портал, при която потребителят на Портала – като регистрирало се лице, е получил потребителско име и парола за достъп до Информационния портал, разполага вече и с техническа възможност и право да заявява различни услуги чрез функционалностите на Портала, достъпни чрез Профила на потребителя на портала.
13.1.1. Заявяването на различни услуги се извършва чрез: попълване на подготвените от Дружеството съответни за поисканата услуга електронни форми; натискането на виртуални бутони или електронни препратки (линкове); въвеждане на различни кодове за верификация и потвърждение, които потребителят на Портала получава на посочените от него при регистрацията електронна поща или телефон (в зависимост от предвидените функционалности на Портала), или в Профила си;
13.1.2. При заявяването на различни услуги, както и при цялостния обмен на електронни изявления и електронни документи потребителят на Портала се счита за известен и предоставил своето съгласие да извършва електронно/и изявление/ия по смисъла на действащото законодателство (включително по смисъла на ЗЕДЕУУ), с което Клиентът изразява своята воля да се породят съответните правни последици – включително, но не само:
(i) чрез приемането на тези Общи условия; (ii) чрез попълването, подписването, изпращането и получаването като Клиент или пълномощник на Клиент едностранни изявления или договори, представляващи електронен документ по смисъла на ЗЕДЕУУ.

13.2. В отношенията между потребителя на Портала (включително, когато негов пълномощник прави електронни изявления и подписва електронни документи) и ЕР Юг – в качеството си на оператор на Портала (или негов пълномощник), страните по тези Общи условия се съгласяват авторството на електронните изявления да се установява по реда на чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ. За избягване на всякакво съмнение страните изрично се съгласяват, че:
13.2.1. въвеждането на Потребителско име и Парола при достъп до Профила ще представляват способ за уникално идентифициране на Регистрирания потребител на Портала като автор при изпращането на електронни изявления към ЕР Юг в качеството си на оператор на Портала или към негов пълномощник чрез Портала.
13.2.2. получаваните по този ред електронни изявления да се считат за подписани от страните по тези Общи условия с обикновен електронен подпис, имащи силата (валидността) на саморъчен подпис в отношенията между тях, по смисъла на действащото законодателство и по конкретно - чл. 3, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и чл. 13, ал. 4 от ЗЕДЕУУ.

13.3. С приемане на Общите условия потребителят на Портала се съгласява:
13.3.1. комуникацията с потребителя на Портала - като Регистриран потребител по повод ползването на услугите през Портала, да бъде осъществявана по електронен път, включително и чрез електронна поща;
13.3.1. да бъде адресат на електронни изявления от ЕР Юг - оператор на Портала, включително такива, които са автоматично генерирани и/или изпращани чрез Портала, по електронна поща, кратки текстови съобщения (SMS), в рамките на Профила на потребителя на Портала или по друг начин.

13.4. ЕР Юг или негов пълномощник и изпълнител по договор за предоставяне на услуги може:
13.4.1. да съхраняват в лог-файлове на свои сървъри IP адреса на потребителя на Портала, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането на потребителя на Портала кат�� Регистриран потребител;
13.4.2. да възпроизвеждат електронните изявления на потребителя на Портала пред органи на власт, в случай че възникне правен спор или бъде инициирано производство, предвидено в закон (включително, но не само, да възпроизвежда и представя електронни изявления, представляващи действия по: приемане на Общи условия; попълв��не, подписване, изпращане, получаване на електронни документи, вкл. на кореспонденция, становища, договори; на Декларации за поверителност и др. под.).

13.5. Независимо от изразеното между страните в предходните точки съгласие същите декларират и потвърждават своята воля, че:
13.5.1. Всяка от страните по тези Общи условия или техни представители, правещи електронно изявление (наричано също само „изявление“) в писмена електронна форма, позволяващо да бъде съхранено като електронен документ (т.е. като съдържание, съхранявано в електронна форма и по-специално като текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис) се съгласява, че е автор (титуляр) на електронното изявление. С извършване на електронното изявление се счита, че съответната страна:
13.5.1.1. е извършила от свое име електронното изявление в качеството си на физическо лице или действа в качеството си на пълномощник на л��цето, от чието име се прави електронното изявление;
13.5.1.2. във връзка с всяко направено от съответната страна действие (включително, но не само – изявление (декларация) за получена или предоставена информация или дадено съгласие) се счита, че съответната страна е изразила конкретна воля (т.е. е извършила правнообвързващо действие), годна да породи правни последици (включително, но не само - да породи, измени или прекрати права и задължения (правни отношения));
13.5.1.3. е автор (титуляр) на всяко електронно изявление, извършено от съответната страна чрез действия или бездействия, които:
(i) дават достатъчна информация за лични данни, позволяващи идентифицирането или ве��ифицирането на самоличността на съответната страна в процеса на обмена на данни между Дружеството и Клиента;
(ii) способстват за определянето на самоличността на съответната страна (вкл. чрез опосредените действия на трети лица, ако има такива);
(iii) позволяват чрез събирането на публично достъпни данни или такива, предоставени от лицето (потребител на Портала или негов пълномощник), да се идентифицира или верифицира самоличността на съответното лице (вкл. страна по договор) и свързаните с него лични данни посредством личните данни, събрани по всякакви допустими от закона способи.
13.5.2. За целите на правните отношения, възникнали между страните по тези Общи условия, същите се съгласяват, че са адресати на всяко електронното изявление, което едната страна е изпратила, а другата е получила като изявление в електронна форма.
13.5.3. Електронните изявления, извършени от страните по тези Общи условия посредством технически функционалности на Информационния портал, включително чрез ползването на потребителското име и парола, създадени от Клиента, ще имат валидност като със саморъчен подпис съгласно Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги във връзка с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета или всяко друго българско или европейско законодателство, регламентиращо валидността на видовете електронни изявления, представляващи подписи.
13.5.4. Страните по тези Общи условия, извършили електронно изявление (включително - подписали документ или направили едностранно писмено електронно изявление) чрез създаването и изпращането му посредством функционалности на Информационния портал, се съгласяват, че:
13.5.5. са авторите както на електронните подписи, положени върху този документ, така и на всеки подписан от тях електронен документът, който електронен документ е създаден, има правно действие и предизвиква правни последици в отношенията им, включително, но не само, когато лицата подписват електронни документи, с които:
(i) се постига съглашение между две или повече лица или
(ii) се прави едностранно писмено изявление относно факти, обстоятелства и свързаната с тях воля на подписващото/ите лице/а.
13.5.6. правната сила на електронния подпис и на усъвършенствания електронен подпис в отношенията им е равностойна на тази на саморъчния подпис така, както законът е приравнил квалифицирания електронен подпис на саморъчния;
13.5.7. изразеното от тях съгласие е направено по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, както и на нормативни актове, които изменят, заменят или се приемат във връзка с прилагането на посочения регламент и закон.
13.5.8. извършените от страните електрони изявления са валидни при изпращането им, съответно – при получаването им, на едностранно посочени от или уговорените между страните електронни системи като примерно - електронни пощенски кутии (включително, но не само, в случаите когато, пощенските кутии са интегрирани като част от функционалността на „Информационния портал“).

Право на отказ
(Уговорка (условие): текстовете на настоящата точка за право на отказ се прилагат само за Клиенти – физически лица, които имат качеството на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителя („ЗЗП“)
14. ЕР ЮГ информира Клиента-потребител на Портала, че:
14.1. Клиент, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключен по реда на тези Общи условия договор от разстояние, като уведоми ЕР Юг, за своя отказ в писмена (включително и в електронна) форма в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора.
14.2. За упражняване на правото на отказ Клиентът може да използва стандартния формуляр за отказ (приложение към съответния договор), или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от съответния договор.
14.3. При упражняване на правото на отказ ЕР Юг е длъжно да възстанови всички плащания, които е получило от Клиента по съответния договор (ако има такива), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на отказа. Ако преди упражняването на правото на отказ, Клиентът е направил искане изпълнението на съответния договор да започне преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ, Клиентът дължи пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено по съответния договор до момента, в който е уведомил ЕР ЮГ за упражняване правото на отказ.
14.4. Възстановяването на плащанията, извършени от Клиента, се извършва като се използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция.
14.5. Когато Клиентът желае изпълнението на договора да започне преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ, той има възможност да изрази изрично желание за това чрез отбелязване в полето „Съгласен съм изпълнението на Договора да започне преди изтичането на 14-дневния срок за упражняване на правото на отказ “ в съответната форма за заявяване на договора в ЕР Юг. За избягване на всякакво съмнение, започването на изпълнението на договор означава предприемане на съответни правни и/или фактически действия от страна на ЕР Юг – страна по договора, респ. иницииране на уредени в законодателството процедури, например: при направено от Клиента искане за присъединяване към електроразпределителната мрежа това са фактическите и правни действия, свързани с техническото осъществяване на присъединяването, осъществено в сроковете, установени в съответния договор с Клиента и в приложимото законодателство.
14.6. Клиентът е информиран и потвърждава, че, ако не изрази изрично желание изпълнението на съответния договор да започне преди изтичане на 14-дневния срок за упражняване правото на отказ, за което Клиентът е информиран съгласно тези Общо условия, предприемането на съответните правни и/или фактически стъпки по снабдяването на Клиента с електрическа енергия ще започна след изтичане на посочения 14-дневен срок за отказ.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Промяна, ограничаване или преустановяване на достъпа. Отговорности.
15. ЕР ЮГ има право:
(i) да променя и ограничава достъпа на Клиента до Информационния портал, включително – начина за достъп и регистрация, като това свое право ЕР Юг може да осъществи включително и когато Клиентът не използва Информационния портал в период на повече една календарна година, считано от датата на последно осъществения достъп и регистрация от страна на Клиента;
(ii) да ограничава временно по отношение на Клиента функционалности или съ��ържанието на информ��ция или документи, намиращи се на Информационния портал, в случаи на технически затруднения или непреодолима сила, препятстващи достъпа до или функционирането на Информационния портал;
(iii) да преустанови окончателно достъпа до Информационния портал за отделни или всички Клиенти.

16. По отношение на конкретен Клиент ЕР Юг има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до Информационния портал в следните случаи:
16.1. Установено е или основателно може да се предположи, че Клиентът разпространява посредством Информационния портал съобщения или прави изявления с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско или друго съдържание, което е забранено от закона или разпространението му е недопустимо съобразно общоприетите норми на морала;
16.2. Установено е или основателно може да се предположи, че Клиентът:
(i) нарушава законите в Република България или международни актове, по които Република България е страна;
(ii) накърнява със свои действия права, причинява вреди или накърнява доброто име на ЕР Юг или на други лица;
(iii) извършва действия, с които застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите, включително и на други оператори.

17. Ограничаването или прекратяването на достъпа на Клиента до Информационния портал не води до изменение или прекратяване на други правни отношенията, възникнали между Клиента и ЕР Юг.

18. ЕР Юг не носи отговорност пред Клиента-потребител на Портала за вр��ди (включително – претърпени загуби или пропуснати ползи), които биха могли да възникнат като следствие от ползването на или преустановяването на достъпа до Информационния портал.

19. Клиентът-потребител на Портала има право по всяко време да спре ползването на Информационния портал, да заличи регистрацията си и да изиска унищожаване на всички и всякакви данни, съхранени върху информационните системи на ЕР Юг като част от функционалностите на Информационните системи.

20.
ЕР Юг не носи отговорност:
(i) за функционалността или съдържанието на интернет страници, към които препращат връзки на Информационния портал;
(ii) при нарушения на работоспособността или процеса на предоставяне, свързани с програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, в резултата на което Клиентът не може да ползва частично или напълно Информационния портал.

21. ЕР Юг не носи отговорност за осъществен достъп до Информационния портал от неоторизирани лица, по вина на Клиента-потребител на Портала, вследствие на неправилно или небрежно боравене със системата или предоставяне на уникалните фактори за идентификация на трети лица от страна на Клиента.

22. ЕР Юг има право да поддържа архив на всяка обменена с Клиента-потребител на Портала информация и документи (включително кореспонденция чрез електронни пощи ), в това число също и на всички негови волеизявления, направени пред ЕР Юг чрез или извън Информационния портал (включително чрез системи или методи за електронно идентифициране, използвани от ЕР Юг или лице, явяващо се Посредник при електронното изявление). В случай че възникне спор между ЕР Юг и Клиента, архивираните данни за всяко волеизявление на страните, информация и електронни документи ще се разглеждат като доказателства за възникнали факти и обстоятелства в отношенията между страните.

Интелектуална собственост
23. Използването на обекти на интелектуалната собственост от страна на Клиента-потребител на Портала, намиращи се на Информационния портал, е забранено, а предоставянето на права за ползване може да стане само по предвидения от закона ред, включително – със знанието и съгласието на ЕР Юг.
24. ЕР Юг предоставя на Клиентите единствено неизключително, непрехвърлимо право за лично ползване на функционалности, информация или документи, съдържащи се на Информационния портал.

Приложимо право и спорове
25. За всички неуредени от тези Общи условия въпроси се прилага законодателството на Република България.
26. Споровете, възникнали между ЕР Юг и Клиента, се решават чрез преговори. Клиентът има право да предложи алтернативни способи за решаване на конкретен спор (включително чрез медиация), в случай че при преговорите не се постигне споразумение между страните.
27. В случай че извънсъдебното решаване на спора между ЕР Юг и Клиента се окаже невъзможно, то спорът се отнася за решаване до компетентния съд, като приложимо е българското законодателство.

Администриране на електронни документи
28. В процеса на администриране на електронни документи, свързани с поискани от Клиентите услуги, ЕР Юг има право:
28.1. да предостави, а Клиентът се съгласява да използва получен номер, под който ще бъде обозначена и администрирана конкретно заявена услуга;
28.2. да изиска от Клиента да посочва така получения номер на услугата при осъществяване на кореспонденция с ЕР Юг;
28.3. да свърже получения от Клиента номер и с буквено означение като „ПРН“ или друго обозначение.

Настоящите общи условия влизат в сила от 29.07.2022 г.

Внимание: За да използва услугите, Клиентът-потребител на Портала следва да си осигури достъп до Интернет, като си осигури необходимото за това оборудване, включително компютър, модем или друго техническо средство за достъп до Интернет мрежата, като заплати необходимите за този достъп разходи.