В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Услуги, свързани с договаряне и изпълнение на присъединяване към електрическата мрежа, както и изместване на енергиен обект

Моля изберете за коя услуга да видите повече детайли: кога и как може да я заявите и какво получавате:

1. Договор за присъединяване
2. Присъединяване на временни преместваеми обекти
3. Проучване и изготвяне на договор за изместване на енергиен обект по чл. 64 и чл. 73 от ЗУТ

1. Договор за присъединяване

Договор за присъединяване се сключва след като сте получили предварителен договор или становище с условията за присъединяване на Вашия обект, извършили сте проектиране и съгласуване на проектите с всички заинтересовани инстанции, включително и с Електроразпределение Юг, и сте получили разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

С услугата се извършва включването към електроразпределителната мрежа на временни обекти съгласно изискванията на издаденото становище за присъединяване

Искането за договор за присъединяване се подава лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис в едногодишния срок на валидност на издадения за обекта Ви предварителен договор или становище, по образец публикуван на интернет страницата на Електроразпределение Юг.

За попълване на формуляра е необходимо предварително да разполагате със следната информация:
 • точно наименование на клиента и адрес за кореспонденция,
 • предоставена мощност за всеки бъдещ потребител в обекта, за който ще се оборудва самостоятелна измервателна група,
 • необходимата Ви предоставена мощност на обекта и мощността на временното електрозахранване за строителство,
 • срокове и етапи на изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация,
 • описание на независимите източници на електрозахранване, ако проектът за обекта Ви предвижда да има такива, както и техния режим на работа.
При подаване на искането за договор за присъединяване е необходимо да представите следните документи:
 • удостоверение за актуално състояние и/или ЕИК, ако сте юридическо лице,
 • документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно (за упълномощени лица),
 • документ, удостоверяващ вещното право върху обекта/имота или нотариално заверен договор за наем.
За нови обекти или такива, които се преустройват по реда на ЗУТ, е необходимо допълнително да приложите:
 • разрешение за строеж на обекта, издадено по реда на ЗУТ,
 • одобрен инвестиционен проект – част архитектурна и част електрически уредби на обекта в частта, засягаща монтирането на съоръженията за присъединяване и подхода към тях, съобразени с условията в предварителния договор.
Ако обектът ще се присъединява към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение (230 или 400 V) и се изгражда в поземлен имот (ПИ) част от урбанизирана територия, намираща се в строителните граници на дадено населено място/селищно образувание, приети с неговия устройствен (строителен) план, то цената за присъединяване се определя по реда на Наредба №1 от 18 март 2013г. за регулиране на цените на електрическата енергия в зависимост от присъединяваната мощност на обекта в kW и дължината на трасето от обекта до точката на присъединяване към мрежата. В този случай цената за присъединяване се определя на основание Решение на ДКЕВР № Ц-002/29.03.2002 г.
Договор за присъединяване с предоставяне на мощност Цена,лв.
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
I-ва група - до 6 kW (вкл.), независимо от дължината на трасето от обекта до точката на присъединяване 370,00 74,00 444,00
IІ-ра група - от 7 до 15 kW (вкл.), независимо от дължината на трасето от обекта до точката на присъединяване 580,00 116,00 696,00
ІІI-та група - от 16 до 50 kW (вкл.) при трасе до 25 м 1930,00 386,00 2316,00
ІІI-та група при трасе над 25 м. допълнително за всеки 1м. завишение 21,67 4,33 26,00
IV-та група - от 51 до 100 kW (вкл.), при трасе до 25 м 4900,00 980,00 5880,00
IV-та група при трасе над 25 м. допълнително за всеки 1м. завишение 33,33 6,67 40,00
V-та група - от 101 до 200 kW (вкл.), при трасе до 25 м 8000,00 1600,00 9600,00
V-та група при трасе над 25м допълнително
за всеки 1м завишение
33,33 6,67 40,00
VI-та група – от 201 до 400 kW (вкл.)
при трасе до 25 м
17800,00 3560,00 21360,00
VI-та група при трасе над 25м допълнително
за всеки 1м завишение
49,17 9,83 59,00
VII-та група – над 400 kW по индивидуален проект
Присъединяване извън строителни граници на урбанизирана територия по индивидуален проект
Присъединяване към мрежи средно напрежение по индивидуален проект
Цените за присъединяване на обекти на клиенти към електроразпределителна����а мрежа в група VII – над 400 KW и за присъединяване на обекти към мрежи средно напреж����ние, се опреде��ят по индивидуален проект и включват всички разходи, изчислени по разработен проект за присъединителните съоръжения, в обем, достатъчен за осигуряване на присъединяваната мощност. В цената ��а присъединяване се включват и разходите, които разпределителното предприятие прави за присъединяване на повишената присъединена мощност към преносното предприятие.

Цената за присъединяване на обекти на клиенти в територии извън регулация на населените места (извън строителните граници на населените места, определени със техния устройствен план) се определя на база действително направените от мрежовия оператор разходи за изграждане на присъединителните съоръжения по индивидуален проект.

Цената за присъединяване се записва в договора за присъединяване и се заплаща в едномесечен срок от сключване на договора за присъединяване.

В срок до 30 календарни дни след подаване на заявление получавате писмена покана за сключване на Договор за присъединяване, който ще получите и сключите в наш офис по местонахождението на обекта.

Срокът по договора за изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръженията за присъединяване започва да тече след заплащане на цената за присъединяване.

След изпълнение на изискванията за въвеждане в експлоатация е необходимо да предприемете следните стъпки:
Ако сте клиент, чийто обект ще бъде присъединен на регулиран пазар със захранване от краен снабдител:
 • да подадете заявление-декларация за достъп до мрежата, с която приемате Общите условия на договорите за достъп и пренос през мрежата на Електроразпределение Юг (това е договорът Ви за ползване на електроразпределителната мрежа на регулиран пазар)
 • да представите копие от сключен договор с доставчик на електрическа енергия или сте клиент, който остава на регулиран пазар на електроенергия, с доставчик краен снабдител EVN Електроснабдяване, подавате заявление-декларация за започване на продажба на електрическа енергия.
Ако сте клиент, чийто обект ще бъде присъединен на свободен пазар със захранване от търговец или от Доставчик от последна инстанция (ДПИ):
 • да подадете заявление за предоставяне на достъп до мрежата, като сключите писмен договор за достъп и пренос през мрежата на Електроразпределение Юг
 • да представите удостоверение – декларация от сключен договор с доставчик - избран лицензиран търговец на електрическа енергия или ДПИ (за клиенти на територията на ЕР Юг лицензия за ДПИ притежава EVN България Електроснабдяване)
 • да представите удостоверение – декларация за сключен договор за балансиране на електроенергия с лицензиран координатор на балансираща група.
В седемдневен срок от представяне на всички документи включваме новоприсъединения обект към електрическата мрежа.

Ново! Може да заявите тази услуга и онлайн в нашата сигурна система Онлайн услуги, за която се изисква еднократна регистрация. В портала се по попълва формуляр за заявка. Към онлайн заявка
Технически стъпки за сключване на онлайн договор през нашия сайт – изтегли. Преддоговорна информация ще намерите след вход в Онлайн услуги.

Нагоре


2. Присъединяване на временни преместваеми обекти

Включването към електроразпределителната мрежа на временни обекти се извършва съгласно изискванията на издаденото становище за присъединяване.

Заявление-декларация за започване на продажба на електрическа енергия се подава лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис.

За попълването на формуляра е необходимо да разполагате с:
 • документ за самоличност,
 • удостоверение за актуално състояние или ЕИК (за небитови клиенти),
 • нотариално заверено пълномощно (за упълномощени лица),
 • адрес и наименование на обекта,
 • предоставена мощност,
 • годишна консумация на енергия при предоставена мощност над 100кW.
Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума, съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Присъединяване на временни преместваеми обекти Цена,лв.
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
на ниво ниско напрежение с директно измерване на електрическа енергия 129,17 25,83 155,00
на ниво ниско напрежение с директно измерване на електрическа енергия при изпълнение на услугата в неработни дни 212,50 42,50 255,00
на ниво ниско напрежение с индиректно измерване на електрическа енергия 240,83 48,17 289,00
на ниво ниско напрежение с индиректно измерване на електрическа енергия при изпълнение на услугата в неработни дни 408,33 81,67 490,00
на ниво средно напрежение 315,83 63,17 379,00
на ниво средно напрежение при изпълнение на услугата в неработни дни 541,67 108,33 650,00
Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни след заплащане на същата.

С услугата получавате протокол с данни за монтираното средство за търговско измерване и началните показания по тарифи.

Ново! Може да заявите тази услуга и онлайн в нашата сигурна система Онлайн услуги, за която се изисква еднократна регистрация. В портала се по попълва формуляр за заявка. Към онлайн заявка
Технически стъпки за заявяване на услуга по електронен път през нашия сайт – изтегли.

Нагоре3. Проучване и изготвяне на договор за изместване на енергиен обект по чл. 64 и чл. 73 от ЗУТ

В случаите, когато при ново строителство се налага изменение в положението или устройството на съществуващ енергиен обект, изместването му се осъществява по реда на Чл. 64 и чл. 73 от ЗУТ.

Процесът за изместване на енергийни обекти стартира с депозиране на заявление от клиента/възложителя на новото строителство или от негов пълномощник. В заявлението се описва типа на инвестиционното намерение и се прилага документ, удостоверяващ собствеността и местонахождението на имота, в който се намира енергийния обект.

ЕР Юг идентифицира съоръжението, проверява собствеността му и предоставя уведомление за възможността за неговото изместване в срок до 14 календарни дни.

След получаване на обобщена информация и положително становище, бихте могли да заявите желанието си за сключване на договор за изместване на енергиен обект като депозирате Заявление за проучване и издаване на договор по чл. 64/73 от ЗУТ. Заявлението предвижда посочване на предпочитанията за извършване на физическите действия по изменение в положението или устройството, като например доставка на материали и оборудване, изпълнение на определен вид строително- монтажни дейности и др. Възможен е избор за съвместяване на дейностите по изместване между ЕР Юг и кли��н��а, при целесъобразен избор.

Искането за сключване на договор за изместване на енергиен об��кт се подава в наш офис и се заплаща съгласно ценоразписа на услуги: 

Проучване и изготвяне на договор за изместване на енергиен обект по чл.64 и чл.73 от ЗУТ Цена,лв.
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
за обект с присъединителни съоръжения на ниско напрежение 179,17 35,83 215,00
за обект с присъединителни съоръжения на средно напрежение 298,33 59,67 358,00

Към Заявлението се прилагат:

 

 • дкумент, удостоверяващ правото на собственост/вещното право върху поземления имот и/или на част от него;
 • скица на имота;
 • нотариално заверено пълномощно – при представителство.


Срокът за изготвяне и изпращане на Договора е до 30 дни от заплащане на услугата.

В случай че в 14-дневен срок от подаване на Искането не постъпи плащане за услугата, Вашата заявка и издадената фактура се анулират.

Дейността по изместван��то на енергийния обект продължава съгласно клаузите на сключения между страните Договор, към който клиента ще получи техническо задание за проектиране и протокол за финансовите параметри на дейностите по изместването.
 
Обратно