В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Услуги по проучване на условията за присъединяване на обект към електрическата мрежа


Преди да стартирате процедура по ново присъединяване, Ви препоръчваме да се запознаете с изискванията към проекти на електроенергийни съоръжения, подлежащи на съгласуване с ЕР Юг.

Моля изберете за коя услуга да видите повече детайли: кога и как може да я заявите и какво получавате:

1. Проучване на условията за присъединяване към електрическата мрежа и изготвяне на предварителен договор или становище

2. Услуги, свързани с устройствено планиране – данни за изработване на ПУП, съгласуване на задание за ПУП или съгласуване на ПУП


1. Проучване на условията за присъединяване към електрическата мрежа 

Познаването на условията и възможностите за присъединяване към електрическата мрежа е изключително важно, в случай че:
 • планирате да изградите нов обект, да извършите преустройство на вече съществуващ обект;
 • ако новото Ви оборудване изисква по-голяма електрическа мощност;
 • ако трябва да бъде променян броят на фазите независимо дали ще бъде променена договорената присъединена мощност;
 • когато се променя категорията осигуреност на електроснабдяването и се налага да се изградят нови съоръжения за присъединяване;
 • за временно присъединяване на преместваеми обекти;
 • ако се нуждаете от временно електроснабдяване за строителството или изграждате допълнително захранване при запазване на категорията на осигуреност на снабдяването с електрическа енергия.
В рамките на услугата наши експерти проучват техническите, икономическите и юридическите условия за присъединяване съгласно Вашите потребности и изискванията на Наредба № 6.

С тази услуга получавате:
 • становище - за всички случаи на ново присъединяване, с изключение на тези, при които се прилага чл.21, ал. 5 от Наредба 6,
 • предварителен договор – само за процедурите по чл.21, ал. 5 от Наредба 6.
Искането за проучване се подава лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис. За попълване на формуляра е необходимо предварително да разполагате със следната информация: 
 • точно наименование и местонахождение на обекта,
 • брой на бъдещите клиенти и за какво е предназначена енергията – за битови или небитови нужди,
 • необходимата предоставена мощност за обекта и мощността на временното електрозахранване за строителство,
 • срок за въвеждане на обекта в експлоатация,
 • категория на сигурност на електроснабдяване на обекта,
 • описание на независимите източници на електрозахранване, ако има такива и техния режим на работа.
При подаване на искането за проучване е необходимо да представите следните документи:
 • виза за проектиране на обекта или подробен устройствен план (ПУП) в следните случаи: при изграждане на нов обект, при преустройство на съществуващ обект по ЗУТ и за временно електроснабдяване при строителство на обект,
 • документ, удостоверяващ вещното право върху обекта/имота или нотариално заверен договор за наем,
 • разрешение за поставяне на преместваем обект, в случаите на искане за електроснабдяване на преместваеми обекти по смисъла на ЗУТ.
Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума, съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване: 

Искане за проучване на
предоставена мощност
Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв.
 
Цена, лв.
с ДДС
До 6 kW  66,67  13,33  80,00
До 6 kW за възобновяеми източници  66,67  13,33  80,00
От 7 до 15 kW  82,50  16,50  99,00
От 7 до 15 kW за възобновяеми източници  82,50  16,50  99,00
От 16 до 50 kW  95,83  19,17  115,00
От 16 до 50 kW за възобновяеми източниц��  95,83  19,17  115,00
От 51 до 100 kW  115,83  23,17  139,00
От 51 до 100 kW за възобновяеми източници  115,83  23,17  139,00
От 101 до 200 kW  182,50  36,50  219,00
От 101 до 200 kW за възобновяеми източници  182,50  36,50  219,00
От 201 до 400 kW  232,50  46,50  279,00
От 201 до 400 kW за възобновяеми източници  232,50  46,50  279,00
Над 400 kW  770,83  154,17  925,00
Над 400 kW за възобновяеми източници  770,83  154,17  925,00
Срокът за изпълнение на услугата е до 14 календарни дни след заплащането й.

Възможно е да получите мотивиран отказ на Вашето искане за цялостно или частично присъединяване на обекта към електрическата мрежа в следните случаи:
 • при техническа невъзможност присъединяването да се извърши в заявения от Вас срок за въвеждане на обекта в експлоатация,
 • когато присъединяването води до влошаване на условията за снабдяване на други потребители поради липса на необходимата мощност.
В тези случаи Ви уведомяваме писмено за причините за отказа и мерките за осигуряване на необходимите условия, съобразно плановете за развитие на мрежата.

Предварителният договор се сключва и по��учава в наш офис. Документът е валиден за срок от една година и през този период имате възможност да направите следващата стъпка з�� присъединяване на Вашия обект – подаване на искане и сключване на договор за присъединяване.

Ново! Може да заявите тази услуга и онлайн в нашата сигурна система Онлайн услуги, за която се изисква еднократна регистрация. В портала се попълва формуляр за заявка. Към онлайн заявка
Технически стъпки за заявяване на услуга по електронен път през нашия сайт - изтегли.

Нагоре


2. Услуги, свързани с устройствено планиране – данни за изработване на ПУП, съгласуване на задание за ПУП или съгласуване на ПУП

При необходимост от промяна в подробния устройствен план (ПУП) или при разработване на нов, изготвяме становище за присъединяване При проектиране разполагате с пълна информация за електросъоръженията в района на обекта, условията и перспективите за изграждане на ��ови присъединителни съоръжения.

Заявлението за услугата се подава лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис. Важно е предварително да разполагате със следната информация за Вашия обект:
 • местонахождение,
 • наименование и предназначение на обекта,
 • необходима за обекта електрическа мощност,
както и да представите следните документи:
 • скица на имота,
 • обзорна скица – обхващаща по широк периметър около имота,
 • документ за собственост,
 • документ за самоличност или нотар��ално заверено пълномощно.
Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума, съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Становище за ПУП Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
становище за присъединяване 115,83 23,17 139,00
Срокът за изпълнение на услугата е до 14 календарни дни след заплащане на услугата.

Уточнение:
- Предоставените изходни данни за разработване на опорен план и задание по чл. 125, ал.4 от ЗУТ са с валидност шест месеца от датата на издаване.
- Съгласуването на Задание за ПУП по чл. 128а от ЗУТ с предоставяне на необходими данни и предписания важи за срок от една година от датата на издаване.
- Становището за съгласуване на ПУП няма ограничен срок за валидност.

Ако се нуждаете от техническа помощ при изготвяне на работни проекти, можете да ползвате Техническо консултиране на проектанти и съгласуване на работни проекти.

Ново! Може да заявите тази услуга и онлайн в нашата сигурна система Онлайн услуги, за която се изисква еднократна регистрация. В портала се попълва формуляр за заявка. Към онлайн заявка
Технически стъпки за заявяване на услуга по електронен път през нашия сайт - изтегли.

Нагоре