В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете в нашите Общи условия на сайта.
EVN Bulgaria


Услуги за въвеждане в експлоатация

1. Становище по приемане на обект за въвеждане в експлоатация, включително становища за въвеждане в експлоатация на независими източници за електрозахранване

2. Удостоверение за присъединен обект/имот за предоставяне пред държавни и общински органи


1. Становище по приемане на обект за въвеждане в експлоатация, включително становища за въвеждане в експлоатация на независими източници за електрозахранване
Въвеждането в експлоатация на обекти при ново строителство или след преустройство се извършва след приемане от компетентните институции и издаване на разрешение за ползване по реда, предвиден в Закона за устройство на територията (ЗУТ).

С услугата Електроразпределение Юг предоставя становище за въвеждане в експлоатация след проверка за съответствие на изградените и присъединени електросъоръжения на обекта с проектната документация и нормативните изисквания.

Заявлението за становище се подава лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис.

Необходимо е да разполагате със следните документи:
  • документ, разрешаващ присъединяване към електроразпределителната мрежа (договор за присъединяване, съгласувателно писмо, разрешение за мощност и др.),
  • работен проект и екзекутивни чертежи на съоръженията за присъединяване,
  • актов�� и протоколи за изпитване, съставени в процеса на строителство и пробна експлоатация на електросъоръженията.
Заплащането на услугата се извършва в наш офис в съответствие с ценоразписа на Електроразпределение Юг:
 
Становище за въвеждане в експлоатация
 
Цена, лв.
без ДДС
ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
становище по приемане на обект за въвеждане в експлоатация, включително становища за въвеждане в експлоатация на независими източници за електрозахранване (генератори) и АВР 74,17 14,83 89,00
Срокът за изпълнение на услугата е до 30 календарни дни от постъпване на Вашето искане.

Възможно е да получите мотивиран отказ за издаване на становище при:
  • непълна документация,
  • установени несъответствия в изискванията и изпълнението на строителството.
В тези случаи Ви уведомяваме писмено за отказа и препоръчваме мерки за отстраняване на причините.
Обратно


2. Удостоверение за присъединен обект/имот
В случаите, когато се изисква потвърждение за статуса на присъединяване на Ваш обект към електрическата мрежа на Електроразпределение Юг, издаваме удостоверение за представяне пред държавни и общински администрации.

Услугата се заявява лично или от упълномощено лице в наш офис. Необходимо е да разполагате със следната информация и документи:
  • адрес и наименование на обекта,
  • клиентски номер и/или номерата на измервателните точки (ИТН),
  • документ за самоличност,
  • нотариално заверено пълномощно (за упълномощени лица),
  • документ, удостоверяващ вещното право върху обекта или нотариално заверен договор за наем.
Заплащането на услугата се извършва в наш офис в съответствие с ценоразписа на Електроразпределение Юг:

Удостоверение за присъединен обект за представяне пред държавни и общински органи Цена, лв. без ДДС ДДС, лв. Цена, лв.
с ДДС
без посещение на обект за проверка 8,33 1,67 10,00
с посещение на обект за проверка 29,17 5,83 35,00
Срокът за издаване на удостоверение е до 7 календарни дни от постъпване на искането.
Обратно